Customer service ideology

Surgical Staplers,Circular Stapler

* Esophagectomy,Gastrectomy,Small intesting and

Colon Excision Operation,Rectum low antrior resection

Linear Stapler , Linear Cutter Stapler

* General Surgery, Chest Surgery,Gynecology
and the parenchyma Excision,transection,reforger and anastomose of pediatric Operation.

 

About Navigation

 

 

 

 

 Kontakt

 Email: info@medicalstapler.com

 

 

 


 

 

 

 

 

Model HYG Cirkulární stapler pro řešení hemoroidů - PPH cirkulární stapler-Hemoroidy


PPH Cirkulární Stapler s implantabilními titanovými sponkami

 

HYG-33 ,HYG-34

 

Vlastnosti 
Stapler umoţňuje vytvoření kvalitní anastomózy. Napětí v tlaku v oblasti anastomózy by nemělo být menší neţ 3,6 kPa. Anastomóza nepraská a neprosakuje. Jasně čitelná stupnice pro nastavení mezery podle tloušťky tkáně v místě anastomózy. Přípustná odchylka mezi měřítkem a tloušťkou sešívané tkáně je menší neţ 0,2mm. Bezpečnostní pojistku lze flexibilně otevřít a zavřít. Pruţina v rukojeti má dobrou elasticitu a schopnost okamţitě se vrátit do své původní pozice po vystřelení stapleru.  

 

Tvorba hemoroidů
Hemoroidy jsou uzlovité cévní rozšířeniny v hemoroidálních pleteních pod řitní kůţí a pod sliznicí hrdla ampuly konečníku. V normálním případě je konečník volně propojen s řitním kanálem. Během defekace je konečník tlačen směrem dolů. Po defekaci dochází ke samovtaţení konečníku zpět. Pokud dojte k zeslabení kontraktibility konečníku, vznikají hemoroidy. Zduřelé a rozšířené ţíly vyčnívají do průsvitu střeva. Tlak procházející stolice můţe způsobit jejich vyhřeznutí navenek nebo krvácení.  Linea dentata vyhřezne téměř kompletně z řitního otvoru. 
Inovace v operativě hemoroidů: PPH chirurgie
Operace PPH nástrojem můţe zajistit, ţe anastomóza mukózy je nad okrajem anorekta a aspoň 2 cm vzdálena od linea dentata.  Anorektální dilatátor P03 zajišťuje atraumatické zavedení tabákového stehu a zároveň přidrţuje okolní svaly. Anorektální transfixní nástroj P04 napomáhá určit vzdálenost mezi tabákovým stehem a linea dentata. Díky tomu lze steh přesně zavézt. Design PPH P01 umoţňuje jednoduché odstranění velkých anorektálních mukózních prolapsů. Standardizace odstranění prolapsů a přesné zavedení stehu jou hlavními charakteristikami techniky PPH.4

 

Popis nástroje a vybavení

Popis P01

 
 

1. Hlavice
2. Krytka
3. Otvor pro šití
4. Stupnice pro určení mezery   
(dle tloušťky tkáně: 0,8 – 
1,5 mm)
5. Regulační matice
6. Bezpečnostní pojistka
7. Teflonový krouţek                                      
8. Kryt kazety

 

Vybavení (P02 – P05)

 

 

P02: Anorektální zavaděč   P03: Cirkulární anální dilatátor
P04: Rektoskop pro zavedení tabákového stehu  P05: Šicí nit

 

 

Upozornění: (Prosíme čtěte veškeré informace pozorně ještě před operací)

1. Pečlivě zkontrolujte obal nástroje. Pokud je poškozen, nástroj nepoužívejte.
2. Pečlivě zkontrolujte dobu použitelnosti. Pokud je výrobek prošlý, nepoužívejte jej.
3. Kompletně vyčistěte segment tkáně, kde bude vytvářena anastomóza, ještě před vytvořením tabákového stehu.
4. Tabákový steh by měl být umístěn vertikálně k ose tkáně z důvodu zajištění co nejkratší délky. Odstraní se přebytečná tkáň a pak zůstane tkáň v délce 2-3mm.
5. Když umisťujete hlavici a tělo stapleru s bodcem, neutahujte tabákový steh příliš. V opačném případě se nemohou volně pohybovat. Odstřihněte přebytečné vlákno.
6. POZOR: části tkáně které spolu vytvoří anastomózu musí být umístěny rovnoměrně mezi hlavici a kazetu.
7. Cvaknutí se ozve v okamžiku zapadnutí hlavice do bodce stapleru. Otáčením regulační matice po směru hodinových ručiček (asi 4-5 otočení), se hlavice dostane do blízkosti těla stapleru. V této chvíli je nutné zkontrolovat, zda není nějaká přebytečná tkáň mezi hlavicí a tělem stapleru
8. Neotáčejte regulační maticí moc silně. Udržujte segmenty orgánu ve správné orientaci.
9. Po uvolnění bezpečnostní pojistky se snažte držet stapler rovnoběžně s tkání anastomózy, silně a rovnoměrně sevřete rukojeť. Ucítíte jemný odpor spouště a uslyšíte „křupnutí“, jakmile nástroj ukončí sešití (vystřelí).
10. Upozornění: po vystřelení uvolněte rukojeť a okamžitě ji zajistěte bezpečnostní pojistkou. Zabráníte tím druhotnému vystřelení nedopatřením.
11. Poté anastomózu zkontrolujte a přesvědčte se, že neprosakuje nebo není špatně sešita. Pokud ano, opravte defekt stehem.